Yotsuya Suga Shrine (November 10, 2012)
Yotsuya Suga Shrine (November 10, 2012)
Nagasaki Kite Festival 2013 (April 29, 2013)
Fukushima Festival 2013 in Koriyama (June 1, 2013)
Fukushima Festival 2013 in Koriyama (June 1, 2013)